Rozwiązanie spółki cywilnej – jak wygląda?

Spółka cywilna jest często wybieraną formą prowadzenia przedsiębiorstwa, ze względu na fakt, że jest to dosyć proste rozwiązanie.

Niemniej jednak, decydując się na ten typ prowadzenia działalności, warto wcześniej zapoznać się z najważniejszymi informacjami na temat jej likwidacji. Poniższy artykuł wyjaśnia następujące zagadnienia:

 • Kiedy następuje rozwiązanie spółki cywilnej?
 • Jak napisać rozwiązanie umowy spółki cywilnej?
 • Gdzie należy zgłosić rozwiązanie spółki cywilnej?

 

Kiedy następuje rozwiązanie spółki cywilnej?

Istnieją 4 główne sposoby rozwiązania spółki cywilnej. Poniżej omawiamy pokrótce każdy z nich.

Wyrok sądowy o rozwiązaniu spółki

Sąd może wydać wyrok o rozwiązaniu spółki cywilnej, pod warunkiem jednak, że pozew składany jest z ważnych powodów. Przykładem ważnego powodu może być:

 • śmierć wspólnika,
 • choroba,
 • wyjazd na stałe za granicę,
 • prowadzenie przez wspólnika działalności konkurencyjnej bez uzyskania zgody pozostałych wspólników,
 • korzystanie ze zgromadzonych przez spółkę środków w sposób niewłaściwy, powodujący utratę zaufania,
 • brak zainteresowania sprawami spółki,
 • konflikt pomiędzy wspólnikami, uniemożliwiający dalszą współpracę,
 • brak możliwości dalszego prowadzenia spółki.

Ogłoszenie upadłości jednego ze wspólników

Z punktu widzenia prawa nie jest możliwe ogłoszenie upadłości samej spółki cywilnej, lecz ogłoszenie upadłości jednego ze wspólników, niezależnie od jej rodzaju, jest już jak najbardziej możliwe. Nie ma przy tym znaczenia, czy w spółce jest dwóch wspólników, czy też liczba ta jest większa. 

Często jednak wspólnicy popełniają błąd, próbując zgłosić upadłość samej spółki, dlatego też, aby cała procedura przebiegała sprawniej, warto rozważyć obsługę prawną firm. Szczecin zapewnia bardzo bogatą ofertę kancelarii prawnych, dlatego też dobór najlepszej nie powinien stanowić większego problemu.

Wypowiedzenie umowy spółki 

Przypadek ten dotyczy spółek posiadających jedynie dwóch wspólników. Wypowiedzenie może złożyć wspólnik lub jego wierzyciel. Na ogół wypowiedzenie takie należy złożyć na 3 miesiące naprzód, ze skutkiem do końca roku obrotowego, jeżeli spółka została zawarta na czas nieokreślony. 

Możliwe jest jednak zastrzeżenie w umowie sytuacji, w których możliwe będzie złożenie wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym. Przykładowe sytuacje, w których można złożyć wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym, obejmują:

 • utrata prawa do wykonywania zawodu,
 • konflikty utrudniające współpracę,
 • zawieranie w imieniu spółki nielegalnych transakcji,
 • pozbawienie wolności wspólnika,
 • zmiana miejsca zamieszkania.

Powody zawarte w umowie założenia spółki

Zawiązując spółkę cywilną, wspólnicy mają dużą dowolność, jeśli chodzi o określenie powodów, dla których będzie możliwe rozwiązanie spółki. Przykładem może być tutaj choćby nieosiągnięcie poziomu przychodów, określonego w umowie, lub niezrealizowanie inwestycji, dla której realizacji powstała spółka. 

Jak napisać rozwiązanie umowy spółki cywilnej?

Prawo nie narzuca konkretnej formy sporządzenia wypowiedzenia, niemniej jednak zawsze warto zadbać o to, by było ono sporządzone w formie pisemnej jako ewentualny dowód w sprawie. Wypowiedzenie udziału w spółce polega na złożeniu oświadczenia woli i przedstawienia go pozostałym wspólnikom, przy czym nie wymaga ono ich akceptacji. 

Ważne jest to, że wypowiedzenie ma skutek prawny bez względu na to, czy odbiorca zapoznał się z jego treścią, czy też nie, ważne jest jednak to, aby wspólnik składający wypowiedzenie, był w stanie udowodnić, że je dostarczył, np. poprzez skorzystanie z listu poleconego. 

W przypadku spółki dwuosobowej złożenie wypowiedzenia skutkuje rozwiązaniem spółki. Jeśli w spółce jest więcej niż dwóch wspólników, do rozwiązania spółki może dojść na mocy podjętej wspólnie uchwały.

prawnik

Gdzie zgłosić upadłość spółki cywilnej?

Podstawą jest złożenie wniosku do CEIDG o wykreślenie danych z rejestru, lub ich zmianę w sytuacji, gdy jeden ze wspólników podejmie np. decyzję o dalszym prowadzeniu interesu w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. 

Zgłoszenia do ZUS-u i KRUS-u nastąpią już automatycznie. Ponadto konieczne jest złożenie w US zgłoszenia VAT-Z, w przypadku zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Dochodzi tutaj również konieczność złożenia do Urzędu Statystycznego wniosku RG-OP nie później niż w ciągu 7 dni od rozwiązania spółki.

Posted in Pomoc prawna.