Jakie korzyści dla firmy wynikają z przeprowadzenia audytu zgodności z systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy?

Prawidłowe funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa wiąże się z wieloma elementami składowymi, które wpływają na ciągłość pracy i świadczą o wizerunku całej firmy. Jednym z nich, mającym stanowić zabezpieczenie dla wszystkich pracowników oraz zapewniać im komfort pracy jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w skrócie SZBHP. 

Ocena zgodności z systemem BHP możliwa jest natomiast dzięki stosownym audytom, podczas których profesjonaliści zweryfikują stan oraz skuteczność takiego systemu. 

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – co to znaczy?

Głównym celem systemu zarządzania BHP jest możliwość zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Odgrywa on ważną rolę w miejscach narażonych na zwiększone ryzyko, takich jak hale produkcyjne, ale również w tych o obniżonym ryzyku, np. w biurach. 

Wysoki poziom bezpieczeństwa pozwala na efektywne działania firmy, minimalizując możliwe zagrożenie. Zgodnie z polskim prawem pracodawca zobowiązany jest przestrzegać normy prawnej dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy, w czym może pomóc mu kompleksowy audyt BHP.

Czym jest audyt zgodności z systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy?

Sam wyraz audyt oznacza niezależną ocenę organizacji pod względem zgodności z określonymi normami czy przepisami prawa. W przypadku systemu zarządzania bezpieczeństwem polega on na precyzyjnej i obiektywnej analizie owego systemu w miejscu pracy danego przedsiębiorstwa. Podczas przeprowadzanego audytu wykwalifikowani audytorzy sprawdzają kulturę bezpieczeństwa oraz efektywność działań podjętych w tym zakresie przez firmę poprzez:

  • analizę dokumentacji,
  • wywiady z pracodawcami oraz pracownikami,
  • wizję lokalną zakładu pracy.

Decydując się na audyt, klient ma pewność, że jego system bezpieczeństwa zostanie sprawdzony pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami i wzorcami. Poza kwestiami formalnymi audytorzy zbadają również rzeczywiste zagrożenia mogące pojawić się na danych stanowiskach pracy.

Co daje audyt zgodności z systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy?

Audytorzy sprawdzają opinie pracowników na temat bezpieczeństwa na ich stanowiskach pracy oraz sposobu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w całej firmie. Na podstawie wywiadów oraz oceny stanu faktycznego eksperci tworzą raport z oceny zgodności SZBHP wraz z zaleceniami, które mają ulepszyć obszar BHP w firmie. 

W raporcie zawarte są informacje na temat sprawnie działających elementów systemu, a także nieprawidłowości na danym obszarze. Audytorzy wskazują także niezbędne zmiany, które muszą zostać wprowadzone w celu poprawy skuteczności systemu BHP. Po przeprowadzonym audycie klienci otrzymują również wsparcie w zakresie dalszego rozwoju systemu bezpieczeństwa w ich przedsiębiorstwie. 

Kiedy przeprowadzany jest audyt BHP?

Audyt zgodności z systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy powinien być przeprowadzany cyklicznie, w zaplanowanych odstępach czasu, np. raz do roku lub raz na kilka lat. Ważne jest, by nadzór nad procesami bezpieczeństwa  był stale sprawowany przez pracodawcę. 

Podstawą do przeprowadzenia audytu jest spodziewana kontrola w miejscu pracy, jak również wszelkie zgłoszenia pracowników dotyczące nieprawidłowości w zakresie ochrony BHP. Jeśli pracodawca nie jest pewny aktualnego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w jego firmie, powinien wykonać audyt BHP.

Kto może przeprowadzić audyt zgodności z systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy?

Audyt BHP może zostać przeprowadzony jedynie przez wykwalifikowanych specjalistów, posiadających wiedzę w zakresie zarządzania bezpieczeństwem. Jeśli jest to audyt wewnętrzny, wykonuje go uprawniony do tego pracownik, natomiast w przypadku audytu zewnętrznego osoba przeprowadzająca jest spoza firmy. 

bhp

Audyt BHP – korzyści dla firmy

Niezależnie od zakresu działalności każde przedsiębiorstwo ma obowiązek spełniać określone normy oraz przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, a każde uchybienie jest karalne. Wypełnienie tych obowiązków, bez wcześniejszego przeszkolenia, bywa dla pracodawców prawdziwym wyzwaniem. Z pomocą przychodzi więc audyt przeprowadzany przez ekspertów. Jego nadrzędnym walorem jest ochrona życia i zdrowia wszystkich pracowników. Wśród pozostałych korzyści, wynikających z kompleksowego audytu zgodności, warto wymienić:

  • poprawę wizerunku firmy,
  • zwiększenie efektywności,
  • zwiększenie komfortu pracy pracowników,
  • korzyści budżetowe.

Zapewnienie odpowiednich warunków pracy świadczy zarówno o pracodawcy, jak i o całym przedsiębiorstwie. Potencjalni pracownicy chętniej wybiorą firmę, która słynie z wysokiego poziomu BHP, niż taką, w której podstawowe normy nie są przestrzegane.

Posted in Pomoc prawna.