Przekształcanie spółek z pomocą kancelarii

Rodzaje spółek w Polsce ustanowione są w ramach ściśle obowiązującego prawa. Podstawę stanowi tu Kodeks Cywilny z 24 kwietnia 1964 roku oraz Kodeks Spółek Handlowych z 15 września 200 roku. W naszym kraju wyróżnia się więc kolejno: spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki akcyjne i spółki z o.o.

Czym charakteryzują się kolejne rodzaje spółek?

Spółka cywilna, to najprostsza i najpowszechniejsza forma działalności gospodarczej. Nie ma ona osobowości prawnej i polega na wspólnym prowadzeniu firmy przez kolejnych jej członków. Spółkę cywilną mogą więc założyć zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze. By to zrobić wystarczy zawrzeć stosowną umowę. Jej treść powinny jednak regulować odpowiednie zapisy, a konkretnie: artykuły od 860 do 875 kodeksu cywilnego.

Przy tego typu spółce bardzo istotną kwestią jest również  fakt, że każdy wspólnik może wnieść swój własny kapitał w ramy przedsiębiorstwa. To oznacza, że wszyscy działacze odpowiadają solidarnie za interesy firmy, a ich wkłady przynajmniej potencjalnie są podobnej wartości.

obsługa prawna firm wrocław

Spółki jawne przypominają spółki cywilne. One także nie posiadają formy prawnej i tworzone są przez wspólników wnoszących w działalność własne kapitały. Kwestią rozróżniającą oba podmioty jest jednak fakt, że działalność tego typu firm regulują przepisy zawarte w kodeksie spółek handlowych, a nie kodeks cywilny.

Z kolei spółka partnerska, to już specyficzna forma spółki. Służy wyłącznie do wykonywania określonych, wolnych zawodów. Założyć mogą ją zatem tylko osoby fizyczne, które na dodatek nie prowadzą działalności gospodarczej. Ją również regulują przepisy kodeksu spółek handlowych.

Spółka komandytowa natomiast najczęściej wybierana jest przez jednostki o zróżnicowanym kapitale. Największą jej zaletą jest ograniczenie odpowiedzialności poszczególnych udziałowców za zobowiązania firmy. Z kolei największą wadę stanowi przymus prowadzenia dość skomplikowanej i kosztownej księgowości.

Przedostatnim typem spółki jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Tworzy ją jeden lub więcej podmiotów i tak, jak w przypadku poprzedniczek stosuje się w stosunku do niej regulacje zapisane w kodeksie spółek handlowych. W tego typu działalności zarząd powołuje prezesa, który następnie zobligowany jest do prowadzenia firmy i jej spraw.

Spółka akcyjna jest natomiast najbardziej złożonym rodzajem występujących w Polsce spółek. Cechą, która ją wyróżnia jest między innymi przymus odpowiedniego kapitału. Powinien on wynosić co najmniej 100 000 złotych.

obsługa prawna przedsiębiorstw wrocław

Jak wygląda procedura przekształcenia spółki?

Oczywiście to, że postanowiliśmy założyć jakąkolwiek spółkę nie zmienia faktu, że w trakcie jej funkcjonowania nie możemy zmienić jej charakteru. Jak to zrobić?

Aby przekształcić spółkę, trzeba podjąć szereg kluczowych dla sprawy działań. Po pierwsze należy sporządzić plan przekształcenia, który zawiera opinię biegłego rewidenta. Następnie trzeba podjąć uchwałę o przekształceniu i powołać członków, którzy mają ją reprezentować. Na koniec należy dokonać w rejestrze odpowiednich zmian, a więc wpisać spółkę przekształconą i wykreślić spółkę przekształcaną.

Sam plan przygotowuje oczywiście zarząd albo wszyscy wspólnicy, którzy prowadzą firmę razem. Jeśli chodzi o spółki jednoosobowe, tu takowy sporządza się w formie aktu notarialnego. Powinien on zawierać ustalenie wartości majątku przedsiębiorstwa, najlepiej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przekształcenie, a także określenie wartości kolejnych udziałów. Do takiego dokumentu trzeba też dołączyć odpowiednie załączniki, między innymi: projekt uchwały odnoszący się do sprawy przekształcenia spółki, projekt umowy, wycenę poszczególnych składników majątku, a także sprawozdanie finansowe.

obsługa prawna spółek wrocław

Przekształcanie spółek z pomocą kancelarii

Jeśli mamy zamiar przekształcić naszą spółkę, ale wszystkie powyższe kwestie budzą w nas wiele wątpliwości i rodzą kolejne pytania, warto zasięgnąć opinii i pomocy specjalistów w tej dziedzinie.

Niejedna kancelaria prawna oferuje kompleksowe usługi związane zarówno z zakładaniem, obsługą, jak i przekształcaniem i likwidacją spółek. Odnosi się to do spółek kapitałowych i osobowych. Doradztwo otrzymamy zresztą w zakresie spraw upadłości i restrukturyzacji spółek jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych.

Specjaliści nie odmówią też pomocy w zakresie spółek zagranicznych. Zarówno tych na terenie Unii Europejskiej, jak i tych poza nią.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać na blogu jednej z wrocławskich kancelarii: https://pgng.pl/blog/

Posted in Pomoc prawna. Tagged with , , .